Оферти за доставка на Електромагнитни соленоидни клапани за скорости

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на: 1. Електромагнитни соленоидни клапани за скорости – 3 броя на Волво L 180 E кат. № VOE 111 440 19 от каталог № VOE 633 669 7829 Електромагнитните соленоидни клапани да притежават необходимите сертификати за качество! Срок на доставка – до 10 календарни дни. В офертата следва да бъде посочена цена франко „Пристанище Бургас”, начин и срок на плащане. Критерий за оценка – минимално предложена цена. Офертите, поставени в запечатан, непрозрачен плик с надпис с надпис „Доставка на електромагнитни соленоидни клапани за скорости ”, могат да бъдат изпращани до16,30 h на 25.09.2012 год. на адрес: гр. Бургас 8000 ул. „Княз Батенберг” № 1 „Пристанище Бургас” ЕАД, /деловодство/ или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „ Пристанище Бургас ” ЕАД. На плика кандидатите посочват име на дружеството, адрес и телефон за контакти, факс, e-mail. За въпроси и контакти: 056/822081 – Ст. Стоянов.