О Б Я В А

        „ Пристанище   Бургас ”  ЕАД  гр.  Бургас,  ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП обявява   откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана с предмет „Запълване на подводни фуги на кейови стени от 1- во до 13- то  корабни места на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток 1”.

Краен срок за подаване на офертите- 03.04.2014 г.

Документацията за участие в процедурата може да намерите в прикачените към обявата файлове.

 1.Заглавен лист

2.Условия за участие

3.Количествена сметка

4.Оферта

5.Списък на документите

6.Ценова оферта

7.Декларация – по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.2а, 4 и т.5 от ЗОП

8.Декларация – по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП

9.Декларация – отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

10.Подизпълнител

11. Съгласие за участие в поръчката като подизпълнител

12. Декларация обр.7

13. Декларация – по  чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

14. Декларация –  по чл. 51, ал.  1, т. 2 от ЗОП

15.Административни сведения

16.Договор за изпълнение на общ.поръчка

17.Списък на ръководни и технически лица

18.Списък техн.оборудване

19.Техническа спецификация

20.Решение за откриване на процедура

21Заповед за назначаване на комисия