О Б Я В А

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – “Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите на “Пристанище Бургас” ЕАД съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Срок за закупуване на документация за участие – до 24.09.2014г. включително. Срок за подаване на оферти-до 25.09.2014г.,тел:822014;822022.

Цена на документацията- 50.00 лв без ДДС. Сумите по закупуване на документацията не подлежат на възстановяване.