О Б Я В А

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет :”Профилактика и поддръжка на климатични системи”. Избора на изпълнител на услугата  ще се осъществи  въз основа на провеждане на търговска поръчка, посредством класиране на подадените за участие оферти.Кандидатите представят следните документи за участие в процедурата:

Кратка презентация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние на дружеството или ЕИК, декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас”ЕАД, в случай, че дружеството е представител на оторозирана фирма за търговия и поддръжка на климатична техника – копие от оторизационния документ, документ за регистрация по ДДС, опис на резервни части с най- често дефектиращи машинни части и консумативи  с преференциални цени без ДДС,съобразени с моделите климатици по изготвената спецификация на наличната климатична техника.

Сервизното обслужване да се извършва два пъти в годината /април- май и   ноември – декември/.

За всеки извършен профилактичен преглед да се изготвя протокол, подписан от определен от „Пристанище Бургас”ЕАД отговорник.Заплащане на услугата се осъществява на основание издадена фактура, придружена  с протоколи.

Изисквания към изпълнителя на услугата:

Сервизното обслужване да се извършва два пъти в годината /април- май и ноември – декември/.

Обема на дейностите по поддръжка ипрофилактика включва:

>       Профилактичен преглед на всяка експлоатирана климатична система да включва -демонтаж, почистване и монтаж на въздушни филтри; проверка и почистване на външен и вътрешен топлообменник; проверка работните параметри на системата; цялостна проверка на тръбни и ел. връзки; проверка на ел. консумацята, вътрешни силнотокови и слаботокови връзки, датчици и ел. платки; проверка степента на износване на механични части; проверка на вътрешен и външен ел. мотор, вентилаторни перки, оглед на компресора. Изпълнените дейности да се отразяват в индивидуален типов констативен протокол, приложен към изготвената фактура. Копие от протокола се предава на отговорника за групата климатици.Профилактичен преглед за всеки един климатик се извършва минимум веднаж годишно.

>       Допълване/подмяна/ на системата с фреон. В случай на необходимост от дозареждане или подмяна, във фактурата да се посочи вид и количество на използвания газ, неговата цена на килограм, количество и стойноста на вложен труд.

>       Ремонт на климатика да се изпълнява в следната последователност: по заявка на оторизирано от Възложителят лице, сервизен специалист на Изпълнителят изготвя констативен протокол за дефект с предполагаема стойност на ремонта. На база този протокол, техническият директор по целесъобразност преценява – да се изпълни ремонта или да се подмени климатичната система.

>       Гаранционен срок на подменена резервна част.

Критерий за оценка на офертите:икономически най- изгодна оферта.

-           цена на профилактичен преглед – 45 точки;

-          цена на сервизен час – 15 точки;

-           цена за демонтаж и монтаж на един климатик – 20 точки;

-          гаранционен срок на вложени резервни части – 10 точки;

-          цена за демонтаж и монтаж на група от минимум 15-20 броя климатици – 5 точки;

-          минимален срок на отреагиране при заявка за ремонт — 5 точки.

Максимален брой точки, които може да получи кандидат е 100 точки.

В офертата си кандидатите следва да посочат своето предложение за цена за демонтаж и монтаж на климатик;гаранционен срок на вложени резервни части;цена за демонтаж и монтаж на един климатик, гаранционен срок на  вложени резервни части, цена за демонтаж и монтаж на група от минимум 15-20 броя климатици, срок на реакция при заявка за ремонт.

Вложените резервни части и консумативи ще се заплащат от възложителя срещу представена фактура, придружена с протокол за отстранена авария, подписан двустранно.

Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: „Профилактика и поддръжка на климатични системи”, името на фирмата кандидат с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 10.12.2014 г.

 

Лице за справки: И.Дерменджиев – директор на дирекция”Техническа”,          тел:056 822228;

Спецификация –списък на извънгаранционните климатични системи, собственост на „Пристанище Бургас”ЕАД може да изтеглите от тук.