О Б Я В А

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.8, ал.2, т.2 от Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г. обявява покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти в процедура с предмет  „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло за заетите лица в „Пристанище Бургас” ЕАД” в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-02-02001”.

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:” предмет  „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло за заетите лица в „Пристанище Бургас” ЕАД” в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-02-02001”, всеки работен ден до 17.00ч. на 07.06.2013г.Върху плика с офертата, кандидатът посочва наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите, както следва:

 

1.Оферта

2. Проекто-договор

3. Публична покана

4. Техническо задание

5. Заповед 05-318—–23.05.2013

6. Декларация по чл. 22, ал. 2, t. 1