О Б Я В А

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.8, ал.2, т.2 от Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г. обявява покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти в процедура- публична покана с предмет  “Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за:

Об. позиция 1. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност.

Об.позиция 2. Разработване и внедряване на Система за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в «Пристанище Бургас» ЕАД”.,

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:  “Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за:

Об. позиция 1. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност.

Об.позиция 2. Разработване и внедряване на Система за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в «Пристанище Бургас» ЕАД” в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-23-2-02-0001”, всеки работен ден до 17.00 ч. на 21.06.2013 г.Върху плика с офертата, кандидатът посочва наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Документацията за участие в процедурата :

-Декларация

-Образец на оферта

-Проект на договор

-Публична покана-форма

-Заповед за откриване на процедура-форма

-Технически изисквания

-Публична покана – оригинал

-Заповед – оригинал