О Б Я В А

“Пристанище Бургас”ЕАД обявява Заповед на Изпълнителния директор на
дружеството No  РД 05-390/27.06.2013 г.  с която се удължава срока на работа на
Комисия, назначена  със Заповед No РД 05-346/11.06.2013 г. за разглеждане,
оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет”Инженеринг(проектиране и строителство) на площадкова ВиК
инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта
на гр.Бургас, част от пристанищен терминал”Бургас Изток” до 05.07.2013 г.

Заповед