О Б Я В А

        „ Пристанище   Бургас ”  ЕАД  гр.  Бургас,  ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от ТЗ  и  Раздел ІІІ  от ВПУКРПС  обявява  покана към  потенциални  кандидати  за предоставяне на оферти за извършване на независима експертна оценка на отбивни съоръжения, собственост на „Пристанище Бургас”ЕАД.

 Към офертата кандидатите следва да приложат копие от удостоверение за актуално правно състояние – за юридическите лица, респективно документ за самоличност – за физическите лица, както и сертификат за оценителска правоспособност.

 Срок за изпълнение – до 10 ( десет ) календарни дни след подписване на договор.

       Начин  на плащане  – по  банков  път,  отложено   в срок от  10 ( десет ) календарни дни  след  изпълнение на договора.

       Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.

Офертите  с  надпис   Избор на оценител за извършване на независима експертна оценка на отбивни съоръжения ”, могат  да  бъдат изпращани до16,30 h  на  11.07.2013 на адрес: гр. Бургас 8000 ул. „ Княз  Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , или   да 

бъдат    подавани    в   същия   срок   в   запечатан   непрозрачен  плик   в   деловодството  на Пристанище Бургас  ЕАД. На плика кандидата посочва адрес, телефон, факс за контакти, както и името на лицето –физическо/юридическо подател на офертата.

            За въпроси и контакти: 056/822360 – инж. Живко Куцаров