О Б Я В А

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание т.3 от Раздел.ІІІ от Вътрешни правила за управление и контрол на разходите и паричните средства на „Пристанище Бургас”ЕАД  обявява покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти в процедура с предмет  „Избор на служба по трудова медицина за обслужване на  работниците и служителите в „Пристанище Бургас” ЕАД”.

Критерий за оценка на офертите- икономически най- изгодна оферта, при следните показатели – цена- 70 точки, срок на отложено плащане – не по- дълъг от 30 календарни дни- 30 точки.

Брой на работниците и служителите на „Пристанище Бургас”ЕАД- 206.

Кандидатите следва да посочат в запечатан непрозрачен плик, надписан”Ценова оферта”,поставен в плика с изискуемите документи и предложената от тях цена за предоставяне на услугата за едно лице в лева без ДДС.

Кандидатите следва да представят подписана кратка презентация, удостоверение за актуално състояние,удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина, списък на специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, списък с основни клиенти.

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:” „Избор на служба по трудова медицина за обслужване на  работниците и служителите в „Пристанище Бургас” ЕАД”, всеки работен ден до 16.30ч. на 16.05.2013г.Върху плика с офертата, кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Списък на услугите по трудова медицина, предмет на процедурата.

 

        І. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работниците и служителите във връзка с условията на труд, обхващащо:

1. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, съгласно приложение № 4 на Наредба № 3. Предоставяне на заключението  на работодателя и на работещия.

2. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещи, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

3. Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд  и обобщен анализ за „Пристанище Бургас” ЕАД, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба № 3, въз основа на:

а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

 

 

 

Анализите на здравното състояние на работещите в „Пристанище Бургас” ЕАД за предходната година се предоставят от Службата по трудова медицина до 30 юли на съответната година на ръководството на Възложителя и на съответната регионална здравна инспекция.

4. Предложение до възложителя, на основата на извършената оценка на риска и конкретните условия на труд, включващи:

   а) списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;

б) вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;

в) честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

        5. Създаване и поддържане на здравни досиета на всеки работещ на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 на Наредба № 3. Към здравното досие да се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.

6. Заключение за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите отношения с подробно описание на вредно действащите фактори;

7. Участие в състава и заседанията на комисиите по трудоустрояване в „Пристанище Бургас” ЕАД, комисиите за разследване на тежки трудови злополуки и професионални заболявания, в това число препоръки към комисиите по трудоустрояване за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители;

8. Участие в заседанията на Комитета по условия на труд в „Пристанище Бургас” ЕАД.

9. Насочване и връзка с РЗИ и института по професионални заболявания при съмнения за професионален характер на заболяване и при инвалидизиране  по трудово- причинна връзка или при трудова злополука.

10. Участие в изготвяне на производствени характеристики на работещите.

 

        II. Обучение на работници, служители и длъжностни лица (съгласно чл. 14 на Наредба № 3/25.01.2008 г. и НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд):

   а) Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

   б) Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

   в)Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

   г) Членовете на комитета/групата по условия на труд;

   д) Обучение на работници и служители по оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

 

        Забележка: Курсовете за обучение се провеждат по график, представен от изпълнителя и съгласуван от възложителя.

 

        IIІ. Мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа (съгласно чл. 12 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. и в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, Наредба № 7 от 23 септември1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване) чрез:

        1. Извършване оценка на риска за всички работни места, съдържаща оценка на :

- работните процеси;

- работното оборудване;

- помещенията;

- работните места;

- организацията на труда;

- използването на суровини и материали;

- други странични фактори, които могат да породят риск

и включваща следните етапи:

- класификация на трудовите дейности;

- идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;

- определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;

- определяне елементите на риска;

- оценка на риска;

- документиране.

        2. Оценка на влиянието на установените рискове върху здравето  и безопасността на труда след извършената оценка на риска. Разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск. Предложение за степенуване на мерките по приоритети.

        3. Изготвяне на анализ на специализираните измервания на елементите на работната среда. Определяне на длъжностите и работните места, изложени на въздействие на шум, вибрации, йонизиращи лъчения  и други над установените  норми.

        4. Изготвяне на становище за необходимостта от промяна на утвърдените в „Пристанище Бургас” ЕАД, номенклатура на личните предпазни средства и списък на длъжностите, имащи право на лични предпазни средства по работни места, видове дейности и професии, на базата на оценката на риска и установените опасности (съгласно Наредба №7/1999 г. и Наредба №3/2001 г. за ЛПС).

        5. Оценка на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособността и здравето на работещите. Разработване на норми и правила за конкретно изпълняваната ръчна работа с тежести на базата на оценката на риска, съгласно Раздел ІV и Приложение към чл. 4, т. 4 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

        6. Оценка на стреса на работното място и ефектите върху физическото и психическо здраве на работещите, както и на  мерките за намаляване и предотвратяване на стреса.  Писмени препоръки за намаляване на стреса.

        7. Оценка на резултатите от приложението на  физиологични режими на труд и почивка за специфични професии в „Пристанище Бургас” ЕАД, предложения за усъвършенстване.

        8. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови производствени процеси, методи и други, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

        9. Становища за прилагане на съществуващата и новоизлязла нормативна база по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

       10. Информация и консултации на работниците и служителите по всички въпроси на здравето и безопасността при работа, в това число гарантирана възможност за телефонна връзка с офиса на СТМ – 8 часа дневно.

Забележка: Дейностите по т. III се извършват при възникване на необходимост.

 

За справки- тел.056/822022, 056/822014.