О Б Я В Л Е Н И Е

 

             “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив – пневматичен конвейер „NEOERO”, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД. Търгът ще се проведе на 19.03.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 70,00 лв. /седемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 15.03.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 18.03.2013 г.

За справки: тел.056/822190, 0885519933, 056/822013.

 

номер обява : 49

от дата: 27.02.2013 г.