О Б Я В Л Е Н И Е

 

            “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи  портални кранове „АЛБРЕХТ” /АБУС/, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”. Търгът ще се проведе на 27.03.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 25.03.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 26.03.2013 г.

            За справки: тел.0885515933 – Директор на дирекция „Техническа”, 056/822260 – Главен счетоводител и 056/822014 – Ръководител направление”Правно- договорно”.

номер обява : 52

от дата: 08.03.2013 г.