О Б Я В Л Е Н И Е

 

           “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал. Батенберг” №1, на основание Заповед на изп. директор, обявява  повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 7 877.28 метрични тона /приблизително тегло/ манганова руда. Търгът ще се проведе на 29.04.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., до 25.04.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:00 ч. на 26.04.2013 г.

За справки: тел.056/822050 и 056/822014.

 

номер обява : 68

от дата: 15.04.2013 г.