О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал. Батенберг” №1, на основание Заповед на изп. директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 7877.28 метрични тона /приблизително тегло/ манганова руда. Търгът ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., до 15.05.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:00 ч. на 16.05.2013 г. Повторен търг: на 31.05.2013 г. в 10.00 часа в заседателната зала на 3-я етаж на административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, със срокове: срок за закупуване на тръжна документация – 29.05.2013 г., срок за подаване на заявление за участие – 30.05.2013 г. За справки: тел.056/822050 и 056/822014.