О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявявя събиране на оферти за изготвяне на експертна оценка /оценителски доклад/ за определяне на наемна цена на обекти, предназначени за офиси и търговски обекти, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД по приложен към настоящата покана опис.

Към офертата следва да приложите копие на притежавания от Вас сертификат/удостоверение за правоспособност за оценка на недвижими имоти, както и удостоверение за актуално правно състояние – за юридически лица, респективно документ за самоличност – за физически лица.

Офертите се приемат в запечатан плик с надпис: „Изготвяне на експертна оценка за определяне на наемна цена на обекти, предназначени за офиси и търговски обекти, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД””, до 16.30 ч. на 27 юни 2013 г. в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

За справки: тел.056/822333, 056/822013. 

Опис на обектите