О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи – в-я „Конрад-25R” с Рег: Б-с 0710 „Уйли Уйли” и в-я „Асол” с Рег: Б-с 1255 „Евър”, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 12.07.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 10.07 2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 11.07.2013 г.

За справки: тел.056/822302, 056/822013.