О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи при следните позиции:

 - Трактори „Болгар”, модел ТК-80 – 1 бр.;

- Ремаркета с товароносимост 8 тона – 6 бр.;

- Ремаркета с товароносимост 12 тона – 7 бр.

Подробно описание на позициите се съдържа тук.

 Търгът ще се проведе повторно на 30.07.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 26.07.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 29.07.2013 г.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.