О Б Я В A

„Пристанище Бургас”ЕАД на  основание  чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет ”Строителен надзор по време на строителството, вкл.технически паспорт- относно ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта на град Бургас- част от пристанищен терминал Изток”.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на плащане: 30% при сключване на договора и 70% след приключване на работата, установено с подписан констативен протокол.

2. Прогнозна стойност на услугата- 20 000 лв.без ДДС;

3. Офертата трябва да съдържа:

3.1. данни за лицето, което прави предложението;

3.2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана – свободен текст;

3.3. ценово предложение;

3.4. срок на валидност на предложението;

3.5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице;

3.6.презентация на кандидата;

3.7.списък на подобни обекти на които кандидата е упражнявал строителен надзор   с посочване на обхвата на изпълняваните дейности придружен с най- малко две препоръки за добро изпълнение ;

3.8. валиден лиценз от МРРБ за упражняване на строителен надзор;

3.9.документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 200 лв;

3.10.списък на лицата, които ще упражняват строителен надзор на обекта;

3.11.валидна застраховка”Професионална отговорност ” покриваща категорията на строежа.

Гаранция за изпълнение на договора с избрания за изпълнител кандидат -3% от стойността на договора.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

Срок за изпълнение на поръчката- времетраенето на строителния надзор в строителството започва от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка и ниво и завършва до получаване на разрешение за ползване на строежа от съответните органи.

Обхват на предмета на поръчката:Кандидатът лично или чрез упълномощени от него лица упражнява строителен надзор по време на строителството в следния обхват:

-          законосъобразно започване на строежа;

-          пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-          изпълнени на строежа, съобразно одобрените работни проекти;

-          контрол по спазване на условията на безопасност на труда, съгласно работния проект за организацията на строителството(РПОИС);

-          опазване на околната среда по време на строителството;

-          качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите и стандартите за качество и безопасно ползване;

-          недопускане увреждане на имоти на трети лица вследствие на извършеното строителство;

-          да следи изпълнение на СМР, съгласно ПИПСМР и други нормативни документи;

-          годност на строежа за въвеждане в редовна експлоатация;

-          лицата, упражняващи СН, подписват всички актове, протоколи по време на строителството, необходими за оценка на извършените СМР, съгласно Наредба №3 и указания на МРРБ.

Офертите придружени с изискуемите документи следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес”гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство. Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: ”Строителен надзор по време на строителството, вкл.технически паспорт- относно ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта на град Бургас- част от пристанищен терминал Изток”, името на фирмата на кандидата с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 31.07.2013 г.

За въпроси по техническата част:Ж.Куцаров-тел.056/822360.