О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявявя събиране на оферти за изготвяне на експертна оценка /оценителски доклад/ на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, а именно: четири портални крана „АБУС” с товароподемност 10 тона всеки – кран № 1 с инв. № 2529, кран № 3 с инв. № 2523, кран № 4 с инв. № 2525 и кран № 25 с инв. № 2530, разположени на 1-во и 2-ро корабни места в терминал „Генерални товари”, район „Изток”.

Към офертата следва да се приложат заверени копия на: 1. сертификат за оценителска правоспособност и 2. удостоверение за актуално правно състояние – за юридически лица, респективно документ за самоличност – за физически лица.

Офертите се приемат в запечатан плик с надпис: „Изготвяне на експертна оценка на ДМА – четири портални крана „АБУС”, собственост на „Пристанище Бургас” ЕАД”, до 16.30 ч. на 18 октомври 2012 г. /вкл./ в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

 

За справки: тел. 0885 515933-технически директор, 056/822249-главен счетоводител, 056/822013-юрисконсулт.