О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал. Батенберг” №1, на основание Заповед на изп. директор, обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 7877.28 метрични тона /приблизително тегло/ манганова руда. Търгът ще се проведе на 05.09.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., до 03.09.2013 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.09.2013 г.

За справки: тел.056/822050 и 056/822014.