О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракуван дълготраен материален актив – корабен разтоварач „Сивертел” /без електрозала, хидравлична станция и захранващ кабел/, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”по следните групи:

–        черни метали – приблизително тегло – 540 000 кг.;

–        медни проводници – приблизително тегло – 2 500 кг.;

–        електодвигатели –приблизително тегло – 8 000 кг..

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 11.08.2014 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 07.08.2014 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 08.08.2014 г.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.

Подробна информация