О Б Я В Л Е Н И Е за продажба на дълготрайни материални активи /Портален кран „Такраф”/

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи,  собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД както следва:

1.1.Портален кран „Такраф”, модел”Калмар”, инв.№449669(21);

1.2. Портален кран „Такраф”, модел”Калмар”, инв.№ 449670(29)

Подробно описание на активите се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 28.08.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 26.08.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 27.08.2015 г.

За справки: тел. 0885838630 Ченко Пенчев.