О Б Я В Л Е Н И Е

 

I. “Пристанище Бургас” ЕАД, обявявя продажба на задбалансови активи, собственост на дружеството, подробно описани в прикачения файл по-долу

II. Огледите на задбалансовите активи се извършват след съгласуване на деня и часа с Управител „Закусвалня”.

III. Всеки желаещ да закупи даден актив, следва да заплати съответната сума в брой в касата на „Пристанище Бургас” ЕАД или по банков път, като при получаване представя документ, удостоверяващ извършеното плащане.

IV. Извозването на закупените задбалансови активи се извършва от купувача, за негова сметка.

 Таблица задбалансови активи изтеглете от тук.

За повече информация:

0887 226377 – Управител „Закусвалня”;

056/ 822260 – Главен счетоводител.

 

номер обява : 22

от дата: 16.11.2012 г.