О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

      “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи ел. портални кранове”Такраф”, модел”Калмар” с товароподемност 6.3 тона /2 бр./, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”. Търгът ще се проведе на 21.12.2012 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 19.12.2012 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 20.12.2012 г.

За справки: тел.0885515933,056/822260 и 056/822013.

 

номер обява : 30

от дата: 07.12.2012 г.