Подаване на оферти за доставка на: Резервни части за Volvo L 120 E: компютър за управление на трансмисията тип V – ECU, кат. № VOE 11184401, и софтуеър, кат. № VOE 11708154 от каталог Publ. № VOE 6326697835

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ, и Раздел ІІ от ВПУКРПС /правилата/ обявява покана за представяне на оферти за доставка на стоки, на стойност под праговете, регламентирани в правилата, както следва: Резервни части за Volvo L 120 E: компютър за управление на трансмисията тип V – ECU, кат. № VOE 11184401, и софтуеър, кат. № VOE 11708154 от каталог Publ. № VOE 6326697835. Обектът на доставката е неделим. Критерйи за избор на доставчик: най-ниска цена. В цената следва да бъдат включени транспортни разходи до склад в Пристанище Бургас, монтаж и гаранционна поддръжка. Минимален гаранционен срок – 6 /шест/ месеца. Срок на доставка – 15 /петнадесет/ работни дни. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 16,30 часа на 08.10.2012 г. в запечатан плик с обозначени: предмет на доставката, фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс и по възможност ел. адрес. За справки: тел. 056/822081 Ст. Стоянов