Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, обявява покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 30.08.2012 г. в запечатан плик с надпис „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Върху плика следва да се посочи фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс. Към офертата следва да се приложат удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата. Участник – търговско дружество следва да посочи ЕИК. Участниците трябва да притежават валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за първа категория, четвърта група строежи, като представят и копие на талона за регистрация. За справки: 056/822 360 – Ж. Куцаров. Техническо задание може да изтеглите От тук

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, обявява покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 30.08.2012 г. в запечатан плик с надпис „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Върху плика следва да се посочи фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс. Към офертата следва да се приложат удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата. Участник – търговско дружество следва да посочи ЕИК. Участниците трябва да притежават валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за първа категория, четвърта група строежи, като представят и копие на талона за регистрация. За справки: 056/822 360 – Ж. Куцаров. Техническо задание може да изтеглите От тук

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, обявява покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за обект: „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 30.08.2012 г. в запечатан плик с надпис „Възстановяване на подводната част на кейовата стена на 5 корабно място в „Пристанище Бургас” ЕАД”. Върху плика следва да се посочи фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс. Към офертата следва да се приложат удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата. Участник – търговско дружество следва да посочи ЕИК. Участниците трябва да притежават валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за първа категория, четвърта група строежи, като представят и копие на талона за регистрация. За справки: 056/822 360 – Ж. Куцаров. Техническо задание може да изтеглите От тук