Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за проектиране на обект: „Зона за обслужване на яхти” – „МАРИНА ПОРТ БУРГАС”, в терминал „Бургас – Изток 1” – първа фаза от проект „Зона за обществен достъп”, „Пристанище Бургас” ЕАД-проектиране на яхтостоянки”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във вр. с чл. 290 от Търговския закон, обявява покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за проектиране на обект: „Зона за обслужване на яхти” – „МАРИНА ПОРТ БУРГАС”, в терминал „Бургас – Изток 1” – първа фаза от проект „Зона за обществен достъп”, „Пристанище Бургас” ЕАД-проектиране на яхтостоянки”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 10.09.2012 г. в запечатан плик с надпис „Проектиране на обект: „Зона за обслужване на яхти” – „МАРИНА ПОРТ БУРГАС”, в терминал „Бургас – Изток 1” – първа фаза от проект „Зона за обществен достъп”, „Пристанище Бургас” ЕАД-проектиране на яхтостоянки”. Върху плика следва да се посочи фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс. Към офертата следва да се приложат удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата, както и документите, посочени в Техническото задание. За справки: 056/822 351 – инж. Т. Димитрова. Техническо задание може да изтеглите от тук.Декларацията може да изтеглите от тук.