Покана за представяне на оферти за изготвяне на експертна оценка за определяне стойността на единица отопляем обем (куб.м.) на база изразходвано гориво, амортизации, труд и др. за обекти, находящи се в района на Пристанище Бургас

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, обявява покана за представяне на оферти за изготвяне на експертна оценка за определяне стойността на единица отопляем обем (куб.м.) на база изразходвано гориво, амортизации, труд и др. за обекти, находящи се в района на Пристанище Бургас. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 16.08.2012 г. в запечатан плик с надпис „Изготвяне на независима експертна оценка за определяне стойността на единица отопляем обем (куб.м.) на база изразходвано гориво, амортизации, труд и др. за обекти, находящи се в района на Пристанище Бургас”. Върху плика следва да се посочи фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Към офертата следва да се приложат удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи правоспособност и калификация, за търговски дружества следва да се посочи ЕИК. За справки: 056/822 527, 056/822 010