Покана за представяне на оферти Наименование на поръчката: Направа на оглед на подводната част на кейовата стена от 3-то до 8-то к.м. в „Пристанище Бургас“ ЕАД за установяване на отвори и каверни. Отбелязване в количествена сметка на фугите, метрите по кея, реда на блоковeте, придружена със съответния снимков материал и скица Ценообразуване на подводния ремонт на фугите в посочените корабни места – труд , материали,механизация. Документи удостоверяващи правото на фирмата да извършва подводни дейности, придружени със съответните референции – минимум два броя

          Наименование на поръчката:  Направа на  оглед  на  подводната част  на кейовата  стена от 3-то до  8-то к.м. в „Пристанище Бургас“ ЕАД за установяване на  отвори и каверни. Отбелязване в количествена сметка на фугите, метрите по кея, реда на блоковeте, придружена със  съответния снимков материал и скица.

                 Ценообразуване на подводния ремонт на фугите в посочените корабни места – труд , материали,механизация.

       Документи удостоверяващи правото на фирмата да извършва подводни дейности, придружени със съответните референции – минимум два броя

 

            Място на изпълнение на поръчката :“Пристанище Бургас“ ЕАД район „Изток“ от 3-то до 8-то корабно място.

          Срок за  цялостно изпълнение на поръчката  - 10 дни

   

           Критерий за оценка на офертите: най – ниска цена в лева без ДДС

 

          Срок за подаване на оферти до 31.01.2013 г.до 16,30 часа

   Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на дружеството на адрес:гр.Бургас, княз Ал.Батенберг”№1, надписан с наименованието на участника, адрес за кореспонденция, факс и име на процедурата за която се подават документите.

    

     За контакти инж. Живко Куцаров – Ръководител направление „Проектиране и строителство“  

телефон : 056 822360 

 

номер обява : 41

от дата: 23.01.2013 г.