Покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на отпадъчни метални и др. отпадъци от района на “Пристанище Бургас” ЕАД

В изпълнение на заповед на изпълнителния директор, “Пристанище Бургас” ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на отпадъчни метални и др. отпадъци от района на “Пристанище Бургас” ЕАД. Офертите да отговарят на следните условия: 1. Кандидатите следва да предложат актуални цени /лева/тон/ за събиране и изкупуване на отпадъчни материали по следните позиции: – тежък скрап с дебелина над10 мм.; – олекотен скрап с дебелина от 4 мм. до 10 мм.; – тънка ламарина, стружки и отпадъчни сапани с дебелина до 4 мм.; – отпадъчна мед; – отпадъчен бронз; – отпадъчен алуминий; – отпадъчни акумулатори; – отпадъчна хартия. 2.Предложените от кандидатите цени, следва да са фиксирани /непроменяеми/ за срок от 6 месеца, считано от датата на сключване на договора. 3. Нарязването, натоварването и извозването извън района на Пристанище Бургас да се извършва с работници, транспорт и техника на кандитатите. 4. Претеглянето на натовареното количество отпадъчен материал се извършва на собствен на пристанището кантар, срещу заплащане от кандидата по действащите тарифи. 5. Извозването на отпадъците се извършва в рамките на същия работен ден /деня на претегляне/, след заплащане по банков път на “Пристанище Бургас” ЕАД. 6. С офертата, кандидатите представят копие от лицензия за търговска дейност с отпадъци, удостоверение за актуално състояние, документ за регистрация по ЗДДС, както и декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас” ЕАД. 7. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин: „Събиране, изкупуване и извозване на метални и др. отпадъци от района на „Пристанище Бургас” ЕАД”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД всеки работен ден до 16.30 часа. В офертата, кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и електронен адрес. 8. Срок за подаване на офертите – 25.07.2012г. Оферти постъпили след тази дата, няма да бъдат разглеждани. За справки: тел. 056/822228, 056/822370, 056/822013.