Покана към потенциални кандидати за участие в процедура с предмет”Строително- монтажни работи по металната конструкция на ж.р. мачтите(укрепителни работи, АКЗ и др.), част”ЕЛ-ел.инсталация”

„Пристанище Бургас”ЕАД на  основание  чл. 14, ал.5 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет”Строително- монтажни работи по металната конструкция на ж.р. мачтите(укрепителни работи, АКЗ и др.), част”ЕЛ-ел.инсталация”.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в РБългария. Вложените при изпълнение на строително – монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми.

2. Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от звено „Проектиране и строителство” при „Пристанище Бургас”ЕАД.

3. Начин на плащане: 40%авансово и 60% до 30 дни след подписан приемо- предавателен протокол.

4. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на : – Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол. – Представяне на акт обр.19;

5. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.

6. Гаранционни срокове и условия: Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по кратки от заложените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, определени от датата на приемане с протокол на извършените СМР.

7. Офертата трябва да съдържа:

7.1. данни за лицето, което прави предложението;

7.2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана – свободен текст

7.3. ценово предложение, съгласно представената КСС;

7.4. срок на валидност на предложението;

7.5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

7.6.презентация на кандидата;

7.7.списък на изпълнени договори за СМР  за последните три години, придружен най-малко с две препоръки за добро изпълнение;

7.8. валидно удостоверение за вписване  в централния професионален регистър на строителя за първа категория, трета група строежи, както и копие от талона за регистрация, съгласно чл.137, ал.1, буква „а” от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.4 от Наредба за номенклатерата на видовете строежи.;

7.9.документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 600 лв;

7.10.списък на техниката с която разполага кандидата за изпълнение на поръчката;

7.11.списък на техническите лица, които ще бъдат пряко ангажирани с предмета на поръчката;

7.12.валидна застраховка”Трудова злополука” за срока на действие на договора за работниците и служителите, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ.

Гаранция за изпълнение на договора с избрания за изпълнител кандидат -3% от стойността на договора.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

 

Офертите придружени с изискуемите документи следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес”гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство. Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: „Строително- монтажни работи по металната конструкция на ж.р. мачтите(укрепителни работи, АКЗ и др.), част”ЕЛ-ел.инсталация”, името на фирмата на кандидата с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 17.07.2013 г.

Техническо задание по процедурата може да изтеглите от тук.

За въпроси:Ж.Куцаров-тел.056/822360.