ПОКАНА

„ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 286 във връзка с чл.290 от ТЗ  обявява  покана   към  потенциални   кандидати  за извършване на услуга превоз и депониране на 300 тона отпадъчна сяра – клас IMO 4 от пристанищен терминал „Бургас Запад- складова база Лозово” при следните задължителни условия:

Срок за изпълнение на услугата- три работни дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата .

1.Срок за изпълнение на услугата- три работни дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата .

2.Кандидатите следва да представят справка за транспортните средства с които разполагат/собствени или наети/.

3.Кандидатите следва да докажат, че разполагат с необходимите документи за превоз на сяра клас IMO 4.

4.Кандидатите следва да докажат, че разполагат с валиден договор или друг документ, установяващ такива права, предоставящ правото на депониране на опасни отпадъци.

Критерии за оценка на офертитенай- ниска предложена цена.

Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

 

Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 02.07.2013 год.