Предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на отпадъчни метални и др. отпадъци от района на “Пристанище Бургас” ЕАД

В изпълнение на заповед на изпълнителния директор, “Пристанище Бургас” ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на отпадъчни метални и др. отпадъци от района на “Пристанище Бургас” ЕАД. Офертите да отговарят на следните условия: 1. Кандидатите следва да предложат актуални цени (лева /тон) за събиране и изкупуване на отпадъчни материали по следните раздели: 1.1. Раздел I- Черни метали: – тежък скрап с дебелина над 10 мм.; – олекотен скрап с дебелина от 4 мм. до 10 мм.; – тънка ламарина, стружки и отпадъчни сапани с дебелина до 4 мм.; . 1.2. Раздел II- Цветни метали: – отпадъчна мед; – отпадъчен бронз; – отпадъчен алуминий. – отпадъчни акумулатори; – отпадъчна хартия 2. Кандидатите могат да подадат офети както за двата раздела, така и за всеки от тях по отделно. Кандидатите следва да предложат отделна цена за всяка позиция, съдържаща се в съответния раздел. Критерият за определяне на изпълнител е предложена най- висока цена за сътветния раздел, представляваща сбор от всички позиции. 3.Предложените от кандидатите цени, следва да са фиксирани /непроменяеми/ за срок от 6 месеца, считано от датата на сключване на договора. 4. Нарязването, натоварването и извозването извън района на Пристанище Бургас да се извършва с работници, транспорт и техника на кандитатите. 5. Претеглянето на натовареното количество отпадъчен материал се извършва на собствен на пристанището кантар, срещу заплащане от кандидата по действащите тарифи. 6. Извозването на отпадъците се извършва в рамките на същия работен ден /деня на претегляне/, след заплащане по банков път на “Пристанище Бургас” ЕАД. 7. С офертата, кандидатите представят копие от лицензия за търговска дейност с отпадъци, удостоверение за актуално състояние, документ за регистрация по ЗДДС, както и декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас” ЕАД, като и документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 1000лв. 8. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин: „Събиране, изкупуване и извозване на метални и др. отпадъци от района на „Пристанище Бургас” ЕАД”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД всеки работен ден до 16.00 часа. Върху плика с офертата, кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и електронен адрес. 9. Срок за подаване на офертите – 21.08.2012г. Оферти постъпили след този час на посочената дата, няма да бъдат разглеждани. Разглеждане на постъпилите оферти – 22.08.2012.г. За справки: тел. 056/822228, 056/822370, 056/822011. Гаранцията на участник, определен за изпълнител и в последствие отказал да сключи договор се задържа.