Привличане на нови товари през «Пристанище Бургас» ЕАД

На 16 януари се очаква да пристигне м/к “ESTEBROKER”, който ще разтовари 65 контейнера, от които 63 хладилни контейнера с банани, а ще натовари 125 контейнера, от тях 123 транзит. Контейнеровоза е с дължина 208м, широк 30м и ще поддържа дестинация по направление: Южна Америка – Средиземно море – Черно море. Поради специфичността на товара(хладилни контейнери), пристанището трябваше да подготви допълнителни места за съхранение, които да са оборудвани с ел. захранване. Съгласно предварителната логистика се очаква, подобни пратки да се обработват два пъти в месеца в «Пристанище Бургас» ЕАД, като 100 слота ще бъдат специализирани за обслужване на новата линия. През 2011 г. “Пристанище Бургас” ЕАД са преминали 3 551 537 тона товари, което е с 412 378 тона в повече спрямо същия период на миналата година. Генералните товари бележат ръст с 475 535 тона спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението при обработените метали с 291 204 тона. При кнюпелите увеличението е с 160 хил. тона, ламарина на листи с 53 884 тона. Изкуствени торове в торби сме обработили в повече 84 213 тона. Обработваме нов вид товар 36 метрови релси, което обработено количество е 26 460 тона. Контейнерите също бележат ръст с 107 944 тона. През наблюдавания период отчитаме, че е нараснал вноса на меден и цинков концентрат със 92 817 тона. Осъществен е внос на въглища 91869 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение имаме и при зърнените храни с 21 016 тона. Увеличение имаме също при обработката на феросилиций, каолин, дървени трупи и др. През отчетния период са преминали 147 660 тона наливни товари – над два и половина пъти повече от миналогодишните количества. Приходите общо са в размер на 33 130 хил. лв., което е с 8 945 хил. лв. в повече спрямо 2010 г. За 2011 г. отчитаме печалба преди лихви и данъци /EBIT/ в размер на над 8 371 хил. лева. Добрите финансово-икономически резултати, както и постоянните усилия на ръководството на порта да прилага различни маркетинг средства и лостове, доведе до увеличаване на товарооборота, привличане на нови клиенти и задържане на съществуващите товародатели.