ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0362-C0001 „БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА”

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ПРОЕКТ 

BG051PO001-2.3.02-0362-C0001

„БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Заключителната пресконференция по проект BG051PO001-2.3.02-0362-C0001 „Безопасен труд – мотивирани заети лица” се проведе на 27 септември 2013 от 10.00ч. в заседателната зала на „Пристанище Бургас” ЕАД.

На нея бяха представени изпълнените в продължение на 12 месеца дейности по проекта и постигнатите резултати. Целевата група обхваща всичките 220 заети лица в ”Пристанище Бургас”ЕАД.

Общата стойност на разходите по проекта е 127 938 лева, от които финансовия принос на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз е 101 711 лева, а собственото финансиране от страна на „Пристанище Бургас” ЕАД е в размер на 26 227 лева.

Сред поканените гости бяха Пенка Кирилова – директор на „Регионалната служба по заетостта”/РСЗ/ – Бургас, Златомира Вълчева – директор „Бюро по труда” Бургас, Кремена Джамбазова – началник сектор „Верификация” в РСЗ-Бургас. Поканени бяха и представителите на синдикалните организации в „Пристанище Бургас”ЕАД: Сергей Янков – Синдикат на пристанищните работници, Нели Попова – КТ „Подкрепа” и Георги Иванов – КНСБ, директори на дирекции и ръководители на звена в дружеството. На пресконференцията присъства Изпълнителният директор на дружеството – г-н Николай Тишев. Ръководителят на проекта инж. Иван Тончев откри пресконференцията с кратко встъпление и направи обстойна мултимедийна презентация на извършеното по проекта.

След сформиране на екип за управление на проекта, беше подготвена документация и проведен избор на изпълнители и доставчици на услуги по предвидените дейности. В резултат е извършен “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в “Пристанище Бургас” ЕАД; закупени и раздадени са висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за работещите; климатизирани са работни помещения и кабини на електрически кранове; разработена, внедрена и сертифицирана е СУ ЗБУТ, съгласно Стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Общите цели на проекта са изпълнени, като благодарение на анализа и изградената на негова база нова система за управление на процесите свързани със здравословните и безопасни условия на труд, значително е намалена заболеваемостта и трудовия травматизъм сред  персонала. За първи път в 110 годишната история на дружеството, няма допусната трудова злополука за период над една година.

Ръководството на дружеството счита, че реализацията на настоящия проект е допринесло в значителна степен за повишаване на мотивацията и производителността на заетите лица в “Пристанище Бургас” ЕАД, както и  за създаване на по-благоприятни условия на труд. Безопасните и здравословни условия на труд са приоритет в цялостната управленска политика на дружеството, тъй като опазване здравето на заетите лица е ключов фактор за успешен бизнес.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Пристанище Бургас” ЕАД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”