„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за доставка на универсални маслени отоплители

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  за доставка  на универсални маслени отоплители.   Срок за подаване на оферти-до 16.30 ч. 22.11.2012г.

Критерий за оценка на офертите- икономически най- изгодна оферта, цена -80 точки, срок на отложено плащане – 20 точки.Кандидатите следва да предложат гаранционен срок не по- кратък от 6 месеца.

Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес :гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство.

Към офертите кандидатите следва да представят следните документи:

-         Удостоверение за актуално правно състояние;

-         Удостоверние/документ за регистрация по ЗДДС;

-         Декларация за съответствие на предлаганата стока, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

Кандидатите следва да посочат срок на доставка в календарни дни.

Телефон за контакти: 056/822228;0885515933 Иван Дерменджиев

 

Технически изисквания:

 

Отоплители работещи с обработени моторниу трансмисионни, хидравлични масла или дизелово гориво със следните данни:

 

- отдавана топлинна мощност                                       – не по- малка от 33 kW

 

- обем на обработвания въздух                                       - не по- малък от 1000 m3/h

 

-         възможност за постигане на                                           – не по- малка от 30о С

на температурна разлика между

външна и вътрешна среда

 

-         възможност за регулиране на

температурата на отопляемия обем

 

номер обява : 14

от дата: 05.11.2012 г.