„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява, че събира оферти за изготвяне на експертна оценка с предмет” Определяне стойността на пропуснатите ползи за “Пристанище Бургас”ЕАД за периода 01.01.2009-30.07.2011г.

           „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява, че събира оферти за изготвяне на експертна оценка с предмет” Определяне стойността на пропуснатите ползи за “Пристанище Бургас”ЕАД за периода 01.01.2009-30.07.2011г. поради лишаването му от правото да ползва предоставeната му по Договор №ПрО-1/24.01.2007г. с Министъра на транспорта пристанищна инфраструктура и съоражения и съответно да предоставя пристанищни услуги за същия период с оглед принципите за определеляне размера на  концесионно възнаграждение при предоставяне на концесия на терминали за обработка на наливни товари .”

Кандидатите следва да представят следните документи:

-Удостоверение за актуално състояние или ЕИК;сертифкат, удостоверяващ правото на кандидата за изготвяне на оценки;

Срок за подаване на офертите- 31.01.2013г.

Срок за изпълнение на възложената работа-до 11.02.2013.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

Офертите се подават в деловодството на „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, партер в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

номер обява : 42

от дата: 25.01.2013 г.