„Пристанище Бургас”ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на 19,00 литрови галони с минерална и трапезна вода

„Пристанище Бургас”ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на 19,00 литрови галони с минерална и трапезна вода, с предоставяне за безплатно ползване на 27 бр. диспенсъри, с цел осигуряване на минерална и трапезна вода за всеки работник/служител на „Пристанище Бургас”ЕАД. Кандидатите следва да предоставят ценова оферта за доставка на 19 литрови галони с минерална и трапезна вода и предоставяне за безплатно ползване на 27 бр. диспенсъри ( с компресор ) за вода, които да бъдат разположени на определени за целта места на територията на „Пристанище Бургас”ЕАД. В офертата следва да бъде посочена единична цена за един 19 литров галон с минерална и/или трапезна вода, начин и срок на плащане. Доставките следва да бъдат извършвани до посочените (в приложеният към настоящата обява Списък) места на територията на „Пристанище Бургас”ЕАД, ежеседмично в определените в същият списък дни (в часовият период от 08,15 до 10,00 ч.)- по един 19 литров галон за всеки диспенсър, за всеки от посочените дни. Офертите с надпис „Доставка на галони минерална и/или трапезна вода”, могат да бъдат изпращани до 16.30 ч. на 28.06.2012г. на адрес : гр.Бургас 8000 ул.”Княз Ал.Батенберг” № 1 „Пристанище Бургас” ЕАД или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.1 на централната административна сграда. За въпроси и контакти: Тел. 056/822333 Емил Кирилов Тел. 056/822301 Антоанета Бузова Списъкът на местата за разполагане на диспенсъри за минерална /трапезна вода може да изтеглите  От тук