Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за доставка и монтаж на претоварно устройство за магнитен електрически кран №65

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  за доставка  и монтаж на претоварно устройство за магнитен електрически кран №65.   Срок за подаване на оферти-до 26.10.2012г.

Критерий за оценка на офертите- икономически най- изгодна оферта, цена -80 точки, срок на доставка и монтаж – 10 точки, срок на отложено плащане- 10 точки.

Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес :гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство.

Към офертите кандидатите следва да представят следните документи:

-         Удостоверение за актуално правно състояние;

-         Техническо предложение;

-         Удостоверение от Държавната Агенция за метеорологичен и технически надзор, че са вписани с право да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност;

-         Референции от клиенти с които са работили, удостоверяващи опит  в предмета на поръчката;

 

за контакти :

инж.  Иван Дерменджиев 0885 515 933

инж.  Стефан Иванов 0885 543 069

 

номер обява : 2

от дата: 15.10.2012 г.