Пристанище Бургас”ЕАД организира процедура за доставка на специализирана пневматична система за укрепване на борда на кораби.

 

„Пристанище Бургас”ЕАД организира процедура за доставка на специализирана пневматична система за укрепване на борда на кораби. Моля, в случай, че проявавате интерес за участие да представите своята оферта, съгласно изискванията посочени по- долу в срок до 02.11.2012г. в деловодството на „Пристанище Бургас”ЕАД в запечатан непрозрачен плик с надпис „Доставка на специализирана пневматична система за укрепване на борда на кораби”. На плика следва да посочите информация, относно наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и факс.

1.Срок и място на изпълнение на поръчката –  на две доставки в срок, съгласно предложението на кандидата в календарни дни, но не по- дълъг от 10 работни дни, до склад на „Пристанище Бургас” ЕАД. Условия за доставка-CIF, DDP-съгласно INCOTERMS 2000.

2.Изисквания за качество: 1) системата, предмет на поръчката, трябва да бъде сертифицирана за произход, качество и разкъсваща сила от производителя и да отговаря на стандартите на Европейския Съюз; 2) Изпълнителя с предложението си определя подходящ срок за изпитание на системата; 3) Възложителят извършва входящ контрол и мониторинг при изпълнението на доставката и монтажа;  4) предложенията да са в пълно съответствие с посочените в спецификацията технически и експлоатационни изисквания; 5) кандидатите предлагат гаранционно обслужване и сервиз, като посочат в предложението гаранционен срок /не по-кратък от 12 месеца/, списък на покритията на гаранцията, както и график на гаранционното обслужване; 6) с предложението за участие кандидатите представят сертификат за произход и качество, издаден от производителя, както и упълномощителен документ в случай, че кандидатът не е производител;сертификати на Lloyd”s, RINA, TUV, подтвърждаващ разкъсващото усулие на стоманената лента и здравината на връзката между лентатат и пломбите.

3.С офертата кандидатите представят следните документи: 1) удостоверение за актуално правно състояние – валидност 6 месеца /за юридическо лице/ в случай, че кандидатът не е регистриран в Търговски регистър или ЕИК; 2) документи от доказателствен характер за съответствие на предлаганите стоки с изискваните – качество, произход, търговска марка, по преценка на кандидата;. В случай, че кандидат в процедурата чуждестранно лице, бъде избран за изпълнител, документите по т.3.1. се представят  в съответствие с вътрешното законодателство на кандидата.

4.В ценовата оферта да бъде посочена цената на линеен метър метална лента която да включва, пломби, необходимите материали за използване на системата, наема за инструментите с които се прилага системата, поддръжка както и всички необходими резервни части за нея.Посочените цени следва да са определени без включен ДДС.

В общата цена да  са включени всички разходи за транспорт до склад на Възложителя, опаковка, мита, такси, комплекти резервни части и консумативи; да се определи срок на фактическа  доставка и срок на отложено плащане /в календарни дни/.Ценовата оферта се представя в запечат непрозрачен плик поставен в плика с офертата.

5. Начин на плащане – чрез банков превод, в срок не по- кратък от 60 календарни дни и не по- дълъг от 90 календарни дни,съгласно предложението на кандидата.

6. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

7.Критерии за оценка на офертите- цена – 90т., срок на отложено плащане- 5т., срок на доставка- 5 т.. Максимален брой точки – 100т.

Всички документи да са представени в оригинал или заверени копия, да са на български език или да са придружени с превод на български език.

 

 

Технически и експлоатационни изисквания

за специализирана пневматична система за укрепване

на генерални товари на борда на кораби

 

І.Инструменти/система/

                  1.Пневматичен обтегач за стоманена лента (air powered tension bars)

Сила на изтегляне на стоманената лента не по-малко от – 2000 кг.

Работно налягане max [кг/см2] 6

Iсобствено тегло не повече от – [кг] 8

2.Пневматично устройство за поставяне на пломби (air powered sealer)

Двойно прищипване на пломбите

Работно налягане max [кг/см2] 6

Тегло не повече от – [кг] 10

3.Количка за стоманена лента в комплект с водоуловител; редуцир-вентил с манометър;омаслител.

4.Ножици за рязане на специално обработената стоманена лента.

5.Маркучи за високо налягане с възможност за автоматично свързване на елементите от системата.

Схема/подробен чертеж в разглобен вид/ на системата и инструментите за поддръжка и текущо обслужване на системата.

 

ІІ.Консумативи

1.Специално обработена стоманена лента за укрепване на товари

►    Разкъсващо усилие -[N] 41 000

►    Минимално разкъсващо усилие -[N] 37 000

►    Коефициент на удължаване не повече от -[%] 7-9

►    Тегло не повече от – [кг/м] 0,300

2.Специални пломби (seals)

►    С къс и дълъг подвит край с възможност за странично полагане към лентата; с двойно прищипване от двете страни

►    Абразивно вътрешно покритие

►    Здравина на връзката не по-малко от -[N] 36500  / [N] 40000 средно/

 

 

 

ІІІ.Допълнителни изисквания :

  • Инструменти за прилагане на стоманена лента, които да бъдат безплатно на наше разположение до изчерпване на количествата стоманена лента и пломби, като цената се формира на линеен метър стоманена лента за укрепване.
  • За инструментите да бъде осигурен безплатен сервиз, резервни части иконсумативи
  • Безплатни”Ноу-хау”, техническа помощ, консултации от квалифицирани, опълномощени лица за експлоатацията на системите и текущата им подръжка.
  • Кандидатите представят сертификат за произход и качество, включващ основните параметри на системата, издаден от производителя.
  • Сертификати на “Lloyd,s”,  “RINA”   или  “TUV” потвърждаващ разкъсващото усилие на стоманената лента и здравината на връзката между лентата и пломбите.
  • Да се предвиди опция наколичествата+/-50%
  • Срок на доставка—до 10 работни дни след заявка.

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания по отношение техническите параметри на стоманената лента и пломби за укрепване на товари и необходимото количество за доставка

 

 

 

►    Количество стоманена лента за укрепване на товари 13000 линейни метра и 4000 бр.пломби.

►    Необходими са и 4 комплекта инструменти за работа със ст. лента.

 

 

номер обява : 8

от дата: 18.10.2012 г.