„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ, и Раздел ІІІ от ВПУКРПС /правилата/ обявява покана за представяне на оферти за извършване на услуга, на стойност под праговете, регламентирани в правилата, както следва.

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1,  на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ, и Раздел ІІІ от ВПУКРПС /правилата/ обявява покана за представяне на оферти за извършване на услуга, на стойност под праговете, регламентирани в правилата, както следва: сервизно обслужване на 3 броя пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, находящи се в обекти на „Пристанище Бургас” ЕАД, при ежемесечни сервизни прегледи. Срок на договора – една година. Критерий за избор на изпълнител: най-ниска цена. Оферираната цена да бъде посочена в лева без ДДС и да включва единични цени за обслужване на отделните ПИИ за един месец, за една година и общо за всички ПИИ.  Минимални изисквания към кандидатите: да представят заверено копие на разрешително за осъществяване на дейност по поддръжка и обслужване на ПИИ, издадено от МВР; да гарантират незабавна реакция при възникнали проблеми в рамките на 24 часа от момента на повикването; да посочат телефони и факс за постоянна връзка. Кандидатите – търговски дружества да посочат в офертата си ЕИК. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 16,30 часа на 15.11.2012 г. в запечатан плик с обозначени: предмет на услугата, фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс и по възможност ел. адрес. За справки: тел. 056 822 529 Ст. Попов.

номер обява : 12

от дата: 02.11.2012 г.