„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 Заповед №РД05/76/07.02.2013г. на Изпълнителния директор обявява покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на метални и др. отпадъци от района на „Пристанище Бургас”ЕАД

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 Заповед №РД05/76/07.02.2013г. на Изпълнителния директор  обявява покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти за събиране и изкупуване на метални и др. отпадъци от района на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Офертите да отговарят на следните условия:

  1. Кандидатите следва да предложат актуални цени(лева/тон) за събиране и изкупуване на отпадъчни материали по следните раздели:

1.1.  Раздел І.Черни метали:

-         тежък скрап с дебелина над 10 мм;

-         олекотен скрап с дебелина от 4 мм до 10 мм;

-         тънка ламарина, стружки и отпадъчни сапани с дебелина до 4 мм;

-         отпадъчни акумулатори;

-         отпадъчна хартия.

1.2.Раздел ІІ.Цветни метали:

- отпадъчна мед;

- отпадъчен бронз;

- отпадъчен алуминий.

2. Кандидатите могат да подадат оферти както за двата раздела, така и за всеки един от тях поотделно.Кандидатите следва да предложат отделна цена за всяка позиция, съдържаща се в съответния раздел.Критерият за определяне на изпълнител е предложена най- висока цена за съответния раздел, представляваща сбор от всички позиции.

3.  Предложените от кандидатите цени, следва да са фиксирани/непроменяеми/ за срок от 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.

4. Нарязването, натоварването и извозването извън района на „Пристанище Бургас”ЕАД да се извършва с работници, техника и транспорт на кандидатите.

5.   Претеглянето на натовареното количество отпадъчен материал се извършва на собствен на пристанището кантар, срещу заплащане от кандидата по действащите тарифи.

6.   Извозването на отпадъците се извършва в рамките на същия работен ден/деня на претегляне/, след заплащане по банков път по сметка на „Пристанище Бургас”ЕАД.

7.   С офертата кандидатите представят копие от лицензия за търговска дейност с отпадъци, удостоверение за актуално състояние, документ за регистрация по ЗДДС, както и декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас”ЕАД.

8.   Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:”Събиране, изкупуване и извозване на метални и др. отпадъци от района на „Пристанище Бургас”ЕАД, всеки работен ден до 16.30ч.Върху плика с офертата, кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

9.  Срок за подаване на офертата- 18.02.2013г.Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

За справки- тел.056/822370, 056/822228, 056/822014.

 

номер обява : 47

от дата: 07.02.2013 г.