„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Извършване на услуга-превоз на манганова руда от зоната на 24к.м., находящо се на територията на пристанищен терминал „Генерални товари- район Запад” в „Пристанище Бургас”ЕАД до Военна рампа, находяща се на територията на терминал „Генерални товари- район Изток” в „Пристанище Бургас”ЕАД”.

 

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на услуга-превоз на манганова руда от зоната на  24к.м., находящо се на територията на пристанищен терминал „Генерални товари- район Запад” в „Пристанище Бургас”ЕАД до Военна рампа, находяща се на територията на  терминал „Генерални товари- район Изток” в „Пристанище Бургас”ЕАД”.

Срок за подаване на оферти – до 11.04.2013г. г.; За справки: тел. 056/822050 – Ж.Еланджиев ; тел. 056/822014-М.Мутафян.

С оферта кандидатите представят следните документи: 1) подписана презентация от кандидата; 2)удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/ – или в случай, че се регистрирани в Търговския регистър да посочат ЕИК; 3) декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени от кандидата услуги, предмет на процедурата през предходната година; 4)  най-малко две референции от клиенти, с които са работили, удостоверяващи  опита в предмета на процедурата; 5) доказателства за техническите възможности за осъществяване на услугата – брой саморазтоварващи машини за извършване на услугата, справка за собственото оборудване и/или договор за наем на оборудване, в случай, че кандидата не разполага със собствено;

Критерии за оценка на ценовата оферта и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка -икономически най-изгодна оферта, в т.ч.:

а/ предложена цена –90 точки; б/ срок за изпълнение в календарни дни – 10 точки. Комплексна оценка (максимум 100 точки) = минимална предложена цена/цена на оценявана оферта x 90 + срок за изпълнение на оценявана оферта/максимален предложен срок x  10.

Oфертата, придружена с изискуемите документи следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, „Извършване на услуга-превоз на манганова руда от зоната на  24к.м., находящо се на територията на пристанищен терминал „Генерални товари- район Запад” в „Пристанище Бургас”ЕАД до Военна рампа, находяща се на територията на  терминал „Генерални товари- район Изток” в „Пристанище Бургас”ЕАД”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД-партер до 16.30ч. на 11.04.2013 г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и по възможност електронен адрес. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

номер обява : 67

от дата: 08.04.2013 г.