„ Пристанище Бургас ” ЕАД гр. Бургас, ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 286, във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка за

  

„ Пристанище   Бургас ”   ЕАД    гр.   Бургас,   ул. „  Княз   Батенберг ” № 1

на основание чл. 286, във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални  кандидати

за  участие  в  търговска ( частна )  поръчка  за:

 

  1. Изработка на фитинги                                                                      – 4 ( четири ) брояза ремонт на 40 футов спредер

по приложен чертеж

  при следните задължителни условия:

           

 Кандидатът следва да представи документ ( сертификат ), че е под регистров контрол.

 

2. Фитингите да се придружават от декларация са съответствие.

 

 

Срок на изпълнение            – до 20 работни дни

Заплащане                             – след доставка

Критерий за оценка – най- ниска предложена цена,

до склад на  „ Пристанище Бургас ”

 

Приложение: 1 брой чертеж

Офертите с  надпис  „ Изработка на фитинги ”,  могат да бъдат изпращани до16,30 h  на 04.01.2013 на адрес:

гр. Бургас 8000 ул. „ Княз  Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , или   да

бъдат    подавани    в   същия   срок   в   запечатан   непрозрачен  плик   в   деловодството  на Пристанище Бургас  ЕАД.

На плика кандидатите посочват наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail.

 

За въпроси и контакти: 0885 515 933 – инж. Иван Дерменджиев

 

номер обява : 34

от дата: 15.12.2012 г.