„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 14, ал.5 от ЗОП обявява покана към потенциални кандидати за доставка на измервателни апарати, както следва

 

    „ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 14, ал.5 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за  доставка на измервателни апарати, както следва:

а/Напреженови трансформатори за Ср.напрежение – 6 броя

Клас на точност: 0,2-изм.ядро;3Р-защ.ядро

Технически характеристики:

-         Номинално първично напрежение Upn: 20000:V3 V

-         Номинална мощност Sn:

-         Измерително ядро /а-n/ 45 VА кл.0,2

-         Защитно ядро /da-dn / 50 VА кл.3Р

-         Максимално работно напрежение Um 24 кV

-         Номинална честота fn: 50 Hz

-         Номинално вторично напрежение Usn: 100; V3 V

          100: 3 V

-         Ниво на изолация: 24 / 50 / 125 / кV

б/Токов трансформатор за Ср.напрежение – 6 броя

Технически характеристики:

                                                                                                                                                      Клас на точност: 0,2s-изм.ядро;5 Р 10-защ.ядро

-

       Номинален първичен ток Ipn 100 A

-         Номинална мощност на ядрата S n:- измерително ядро / 1S1-1S2/ 10 VА кл.0,2 s

       – защитно ядро / 2S1-2S2/ 30 VА кл. 5Р 10

-         Номинално работно напрежение Un; 20 кV

-         Максимално работно напрежение Um;24 кV

-         Номинален вторичен ток Isn;5/ 5 А

-         Номинална честота fn; 50 Hz

-         Ниво на изолация: 25/50/125 кV

в/  Електромер:  – 2 броя  / Приблизителна цена от 1100 до1400лв. за брой

       Тип: EMRS T 402 R 10 000 имп / kWh ;    kVArh

            кл.т. А  0,2 S  /  R:2           3х57,7/100V // 230 – 400V       5/10A

            сумарни регистри явяващи се циклично на дисплея

            възможност за автоматично отчитане фактора на мощността на всеки 15 минути

180  -  тотал   kWh

181  -  нощна    kWh

182  -  дневна   kWh                        взема активна

183  -  върхова  kWh

280  -  тотал   kWh

281  -  нощна    kWh

282  -  дневна   kWh                         дава активна

283  -  върхова  kWh

581  -  нощна    kVAr

582  -  дневна   kVAr                        взема реактивна

583  -  върхова  kVAr

680  -                                                 връщаща капацитивна взема

781  -  нощна    kVAr

782  -  дневна   kVAr                        дава  реактивна

783  -  върхова  kVAr

880  -                                                 връщаща капацитивна  дава

Комуникация : GSM модем  / RS 485               - 512 kb  RAM

час  ;   дата  ; година ;

Информация , която се извежда  на дисплея чрез бутона:

 1. Неоторизиран достъп
 2. Брояч на отпаданията на захранването
 3. Състояние на батерията
 4. Напрежения  фаза 1
 5. Ток  фаза 1
 6. Ъгъл между тока и напрежението  фаза 1
 7. Напрежения  фаза 2
 8. Ток  фаза  2
 9. Ъгъл между тока и напрежението  фаза 2
 10. Напрежения  фаза 3
 11. Ток  фаза 3
 12. Ъгъл между тока и напрежението  фаза 3
 13. Фактор на мощността  фаза  L1 ; L2 ; L3 ;

 1. 1.      Всички измервателни апарати да са придружени с удостоверение за одобрен тип,   паспорти и документ за метрологична проверка .
 2. 2.      Кандидатите следва да посочат срок на доставка.
 3. 3.      Кандидатите следва да посочат ЕИК или да приложат Уодстоверение за актуално състояние.

     Критерии за оценка на офертите икономически най- изгодна оферта, при следните показатели:цена- 80 точки, срок на доставка-20 точки.

   Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

            Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 25.04.2013 год.

 

 

номер обява : 72

от дата: 19.04.2013 г.