„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка.

„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на:

 

1. Нивопоказателна колонка с пряко действие                                          - 2 броя

    за парен котел ПКМ – 2,5

Нивопоказателните  колонки да  притежават  необходимите  сертификати  за качество! 

 

Срок на доставка              – до 10 работни дни.

Гаранционен срок            – мин. 6 месеца

Критерий за оценка         – минимално предложена цена.

В  офертата  следва  да  бъдат  посочени  цени  франко „ Пристанище Бургас ”,

начин и срок на плащане.

 

 

Офертите с надпис „ Доставка на нивопоказателна колонка ”, могат да бъдат изпращани до16,30 h  на 23.10.2012 год. на адрес:

гр. Бургас  8000  ул. „ Княз  Батенберг ”  № 1 „ Пристанище  Бургас ” ЕАД ,  или да

бъдат  подавани   в  същия  срок  в  запечатан  непрозрачен  плик   в  деловодството  на „Пристанище Бургас”  ЕАД.

За въпроси и контакти: 056 / 822 081 – Ст. Стоянов.

 номер обява : 1

от дата: 15.10.2012 г.