„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на: Резервни части за 16t КАЛМАР №35у съгласно приложена техническа спецификация

 

    „ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на:

      Резервни части за 16t КАЛМАР  №35у съгласно приложена техническа спецификация

      Резервните части да притежават необходимите Сертификати за качество!

     Срок на доставка  – до 10 работни дни.

      Гаранционен срок- минимален 6 месеца.

      В  офертата  следва  да  бъде посочена  цена  франко склад  на„ Пристанище Бургас ” ЕАД,начин и срок на плащане.

      Критерий за оценка – най- ниска предложена цена.

      Офертите , поставени в запечатан, непрозрачен плик  с  надпис „ Доставка  на резервни части за 16t Калмар №35 ”,   могат  да бъдат изпращани до16,30 h  на 24.04.2013 год. на  адрес: гр. Бургас 8000 ул. „ Княз Батенберг ”  № 1 „ Пристанище  Бургас ” ЕАД,/деловодство/или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „ Пристанище Бургас ” ЕАД.

На плика кандидатите посочват име на дружеството, адрес и телефон за  контакти, факс, e-mail.

Спецификация може да изтеглите от тук.

 

 

номер обява : 70

от дата: 17.04.2013 г.