„Пристанище Бургас” ЕАД спечели проект за безвъзмездна финансова помощ

През декември 2011 година „Пристанище Бургас” подаде документи за участие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В официалния списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, публикувани на 30 май тази година, Пристанище Бургас спечели проекта BG051PO001-2.3.02 по процедура „Безопасен труд”. Схемата за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целите на проекта за безвъзмездна финансова помощ са за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти, както и повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. През първото петмесечие на 2012 година през “Пристанище Бургас” ЕАД, по оперативни данни преминаха 949 хил. тона товари, което е с 21 % ръст в сравнение с товарооборота през същия период на 2011 година за оперираните от дружеството терминали „Изток” и „Запад”. Обработените 19 892 контейнерни TEU единици отразяват 100% (два пъти) увеличение на контейнерния трафик спрямо съответния период на 2011година, което е по-добър резултат и от предкризисната 2008 година . По думите на изпълнителния директор г-н Диян Димов пускането в експлоатация на новата логистична база «Хладилен склад» от началото на месец юни ще позволи затвържадаване на нарастващата тенденция и качествено разширяване на предлаганите пристанищни услуги.