Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на резервни части от портален кран „ФУД”, собственост на дружеството, както следва: Ел. двигател на въртенето SUDKFc250MBA – 1 бр.; Ел. двигател на подема 3Xb315S – 1 бр.; Електронен блок за управление на подема на крана – 1 бр.

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на резервни части от портален кран „ФУД”, собственост на дружеството, както следва: Ел. двигател на въртенето SUDKFc250MBA – 1 бр.; Ел. двигател на подема 3Xb315S – 1 бр.; Електронен блок за управление на подема на крана – 1 бр.. Търгът ще се проведе на 30.08.2012 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 28.08.2012 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – до 16:30 ч. на 29.08.2012 г. За справки: тел.0885515933, 056/822228, 056/822013.