Продажба на резервни части от бракувани дълготрайни материални активи

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на резервни части от бракувани дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, по групи, както следва: 1. Резервни части за лентов разтоварач – 7 позиции; 2. Резервни части за ел. Кран „Черети Танфани” – 15 позиции; 3. Резервни части за роторен багер – 41 позиции. Търгът ще се проведе на 14.08.2012 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 10.08.2012 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – до 16:30 ч. на 13.08.2012 г. За справки: тел.0885515933, 056/822228, 056/822013.