„Пристанище Бургас” ЕАД инвестира в ремонт на съоръжения и квалификация на кадри

Приоритетна текуща и средносрочна задача на ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД е рехабилитацията на челната претоварна техника, пряко заета в основната товаро-разтоварна дейност. Очакваната стойност на инвестицията от страна на порта ще е над  половин милион лева.

През настоящата година са ремонтирани и въведени в експлоатация кошъчно-товарачни машини, част от които бяха неизползваеми за дълъг период от време. Сега се пристъпва към обновяване на най-важните претоварни съоръжения –  пристанищните кранове. До края на 2015 г., както и през следващата ще се проведе процедура за поетапна рехабилитация на 14-те портални крана, които обслужват  експлоатациония процес. След обследване различните типове кранове ще бъдат бластирани, грундирани и боядисани. Предстои експертна оценка и при необходимост ще се извършат допълнителни ремонтни дейности, като подмяна на отделни възли или детайли.

Техническото обновление ще бъде координирано с изпълняваната мащабна инвестиционна програма от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в акваторията и основната инфраструктурата на порта. Дейностите, които се извършват в рамките на програмата обхващат: пълно драгиране; основна рехабилитация на стифните челни и тилови полета на 12-13 корабни места; изграждане на нови ел. съоръжения, осигуряващи техническата  възможност дружеството да излезе на свободния пазар за закупуване на електрическа енергия; проектиране и подготовка на задания за основна рехабилитация на източен вълнолом и кейов фронт 1-13 корабни места с прилежащи съоръжения; повишаване на енергийна ефективност чрез осветеността и ново кабелно осигуряване. Всички тези дейности са пряко свързани с  безопасната експлоатация на машините, съоръженията, обработката на кораби и транспортни средства в порта, което е  основен фактор за утвърждаване на качествената товаро-разтоварна дейност.

Повишаващата се конкурентоспособност на държавния пристанищен оператор е гаранция за запазване на работните места и привличане на нов персонал.

Към момента, дружеството участва в два проекта на Агенцията по заетостта  – „Подкрепа за заетост” и „Нова възможност за младежка заетост”. Целта е да бъде осигурена квалифицирана временна, а в последствие и постоянна заетост на работници и специалисти със специфичните за пристанището трудови задължения. „Пристанище Бургас” ЕАД изпитва необходимост от квалифицирани крановици, като не е тайна, че такива кадри липсват на пазара на труда. В тази връзка се планира провеждане на първоначално обучение на подходящи за тази длъжност привлечени работници.

Разширяването на спектъра от обработвани товари и мащабните инвестиции следва да стимулират отговорното отношение на целия персонал към работния процес и да дават увереност за дългосрочна трудова заетост, посочи изпълнителният директор на бургаското пристанище Диян Димов. Товаро-разтоварната дейност е основна за пристанището и осигурява достатъчен брой сигурни работни места, като  финансирането за подобряване на работната среда е от първостепенно значение, допълни още Димов.

„Количествените резултати за седемте месеца на годината по отношение на товаро-разтоварната дейност в „Пристанище Бургас”, показват изпълнение на показателите по утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията бизнес план за 2015 година. Печалбата от основната ни  дейност – пристанищните услуги, само за месец юли е преизпълнена с над 200 %”, коментира изпълнителният директор на дружеството. Той информира още, че в момента на кейовия фронт се обработват  четири кораба едновременно. Те са натоварени с кокс, торове, скрап и метали, а паралелно с тях се приемат и експедират още над десет вида различни товари. Висока е заетостта и на наличните открити и закрити складови площи.